پاورپوینت مشتریان در قاعده هرم درآمدی با مطالعه موردی چند شرکت - 5 اسلاید

پاورپوینت مشتریان در قاعده هرم درآمدی با مطالعه موردی چند شرکت - 5 اسلاید

پاورپوینت مشتریان در قاعده هرم درآمدی با مطالعه موردی چند شرکت - 5 اسلاید

پاورپوینت مشتریان در قاعده هرم درآمدی با مطالعه موردی چند شرکت

پاورپوینت مشتریان در قاعده هرم درآمدی با مطالعه موردی چند شرکت

پاورپوینت مشتریان در قاعده هرم درآمدی با مطالعه موردی چند شرکت

پاورپوینت مشتریان در قاعده هرم درآمدی با مطالعه موردی چند شرکت

—شکل‏گیری عمده این مدل در دهه 90 میلادیاینجا هم مشاهده کنید